Mälaren

SMHI har av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) fått uppdraget att etablera ett prognossystem för Mälaren.

Systemet skall:

  • Minska risker för skada på infrastruktur.
  • Ge stöd i byggnadsskedet av Slussen.
  • Ge förbättrat underlag för att säkerställa att gällande vattendom följs.
  • Förbättra informationen om Mälarens vattennivåer.
  • Ge förbättrad information om hydrologin i hela tillrinningsområdet.
Till stöd och validering av prognossystemet har sex stycken automatiska vattenstånds- stationer etablerats. Stationernas placering har valts för att på bästa sätt bestämma den aktuella medelnivån i Mälaren (se Station Mälaren).
 
Teknisk beskrivning av utrustning för vattenståndsstationer Mälaren
  • SMHI har installerat 6 stycken vattenståndstationer i Mälaren.
  • Vattenståndet mäts både med en vatten bubbelsensor från OTT och en Keller tryckgivare noggrannhet 0,5 cm.
  • Vattentemperaturen mäts med en termistor mätnoggrannhet 0.1 grader.
  • Kommunikation via GPRS modem. En Campbell CR 200 logger lagrar data vid behov.
  • Data samlas in via SMHI system Airviro och långtidslagras på SMHI.